Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (K65, CĐ3)

​Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28/9/2016 v/v báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức triển khai thu thập thông tin và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên chính quy, trình độ đại học và cao đẳng sau tốt nghiệp 1 năm.

​​ 644 DHN-KTKĐCL Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.pdf644 DHN-KTKĐCL Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.pdf


30-12-2016

73 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL