Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023

Trường Đại học Dược Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngày 28/2/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU-CEA) đã ra quyết định số 182/QĐ-KĐCL quyết định:

  • Công nhận Trường Đại học Dược Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện quy định tại Điều 45, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
  • Cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD cho Trường Đại học Dược Hà Nội theo mẫu đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Giấy chứng nhận có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Tệp đính kèm:

QĐ cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cho Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf
Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (2023).pdf


27-04-2023

108 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL