BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI (KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2023)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHÓA XXIII (NHIỆM KỲ 2017-2023)

 
IMG_3825 tuyển-1.jpg
PGS.TS. NGUYỄN MẠNH TUYỂN - CHỦ TỊCH
 

ThS. LÊ PHAN TUẤN - PHÓ CHỦ TỊCH

123.png

PGS.TS. VĂN THỊ MỸ HUỆ - PHÓ CHỦ TỊCH

IMG_3799 cho lưu-2.jpg

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOÁ XXIII
 

   TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Mạnh Tuyển

Chủ tịch

2

Văn Thị Mỹ Huệ

P. Chủ tịch

3

Lê Phan Tuấn

P. Chủ tịch

4

Đỗ Xuân Thắng

UVBTV

5

Nghiêm Thị Hoài Phương

UVBTV

6

Trần Quang Long

Ủy viên

7

Phạm Thị Hoa

Ủy viên

8

Phạm Phương Ngọc

Ủy viên

9

Trần Văn Điệu

 Ủy viên

10

Đào Nguyệt Sương Huyền

 Ủy viên

11

Phan Tiến Thành

 Ủy viên

12

Đào Thị Mai Anh

 Ủy viên

13

Đào Công Hiếu

 Ủy viên

14

Đinh Thị Kiều Giang

 Ủy viên

15

 Phạm Bảo Tùng

 Ủy viên


03-08-2020

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL