BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI (KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2023)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHÓA XXIII (NHIỆM KỲ 2017-2023)

 
IMG_3825 tuyển-1.jpg
PGS.TS. NGUYỄN MẠNH TUYỂN - CHỦ TỊCH
 

ThS. LÊ PHAN TUẤN - PHÓ CHỦ TỊCH

123.png

PGS.TS. VĂN THỊ MỸ HUỆ - PHÓ CHỦ TỊCH

IMG_3799 cho lưu-2.jpg

 
 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOÁ XXIII
 
 


03-08-2020

198 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL