BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHÓA XXIV (NHIỆM KỲ 2023-2028)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHÓA XXIV (NHIỆM KỲ 2023-2028)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
KHÓA XXIV (NHIỆM KỲ 2023-2028)
 
 
IMG_3825 tuyển-1.jpg
PGS.TS. NGUYỄN MẠNH TUYỂN - CHỦ TỊCH
 
ThS. LÊ PHAN TUẤN - PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
TẬP THỂ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
KHÓA XXIV
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
KHÓA XXIV
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Mạnh Tuyển

Chủ tịch

2

Lê Phan Tuấn

Phó Chủ tịch

3

Văn Thị Mỹ Huệ

UVBTV

4

Đào Mai Anh

Uỷ viên

5

Vũ Thị Châm

Uỷ viên

6

Trần Văn Điệu

Uỷ viên

7

Đào Công Hiếu

Uỷ viên

8

Đào Nguyệt Sương Huyền

Uỷ viên

9

Thân Thị Kiều My

Uỷ viên

10

Vũ Tiến Thành

Uỷ viên

11

Phạm Bảo Tùng

Uỷ viên


11-07-2023

114 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL