Phân công Thực tạp Học kỳ I năm học 2022-2023

Phân công Giảng viên giảng dạy Thực tập Vật lý đại cương cho các hệ Đại học

(ngành Hóa dược, ngành Hóa học và ngành Công nghệ Sinh học)

Học kỳ I năm học 2022-2023.

Tệp đính kèm:

Phan cong TT HK I VLĐC 1 (HHK1, HDK3) & VL CSK1.pdf


BM Vật lý- KHCB - 05-09-2022

47 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL