Phân công giảng dạy - Triết học SĐH - Kì1/22-23

Lịch giảng chi tiết lớp Chuyên khoa 1 K26 - A1

Lịch giảng chi tiết lớp Chuyên khoa 1 K26 - B1

Lịch giảng chi tiết lớp Chuyên khoa 1 K26 - B2

Lịch giảng chi tiết lớp Cao học K27

Giảng viên: Lê Thị Lan Anh

 

Tệp đính kèm:

Kế hoạch giảng dạy chuyên khoa 1 K26. A1.pdf
Kế hoạch giảng dạy chuyên khoa 1 K26. B1.pdf
Kế hoạch giảng dạy chuyên khoa 1 K26. B2.pdf
KHGD chi tiết môn Triết CH 27.pdf


07-12-2022

55 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL