Phân công giảng dạy Lý thuyết + thực tập môn Hóa lý Dược H1K2, Thực tập Bào chế SDH 1 (K74) và Thực tập Kỹ thuật sản xuất dược phẩm 1 (K73)

Tệp đính kèm:

TT BCSDH 1_K74_2022.pdf
KTSXDP2_K73_2022.pdf
Khoa_PC GIẢNG FULL_HK I_2022-2023_R1_6.8.22.pdf
Hóa lý dược HD1K2.pdf


04-12-2022

30 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL