2. Các lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn

1. Kiểm nghiệm
     - Nghiên cứu phương pháp mới kiểm nghiệm các hóa dược.
     - Nghiên cứu triển khai các quy trình kiểm nghiệm hóa dược và thuốc thành phẩm.
     - Nghiên cứu (tổng hợp) thiết lập chất chuẩn, tạp chuẩn.

2. Tổng hợp hóa dược
     - Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp các hóa dược.
     - Nghiên cứu triển khai các quy trình tổng hợp hóa dược.
     - Nghiên cứu phát triển thuốc mới dựa trên các mục tiêu phân tử.


17-11-2022

152 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL