Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu Hóa dược - hệ đại học chính qui

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ 

Trình độ Đại học
Tên môn học: Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu hóa dược 
(Active Pharmaceutical Ingredients Standardization)
Tên học phần: Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu hóa dược 
(Active Pharmaceutical Ingredients Standardization)
Bộ môn giảng dạy chính: Hoá dược
Bộ môn phối hợp: Không
Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính quy, định hướng ĐBCLT
Số tín chỉ: 02 (tương đương 03 ĐVHT)  
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):
Tổng số  33
Lý thuyết  33
Thực hành  0
Bài tập 0
Seminar 0
1. Mục tiêu môn học/ hoc phần:
- Phân tích được công thức cấu tạo để nhận biết được các nhóm chức quyết định tính chất lý hóa học cơ bản của dược chất. Vận dụng để đưa ra được các phương pháp định tính, định lượng dược chất dựa trên các tính chất lý, hóa học đó.
- Trình bày được các nguyên tắc chung và một số chỉ tiêu thiết yếu trong xây dựng tiêu chuẩn (dược dụng). Vận dụng xây dựng được tiêu chuẩn dược dụng cho một số dược chất.
- Trình bày được các nguyên tắc chung trong xây dựng tiêu chuẩn chất chuẩn, tạp chuẩn. Xây dựng được tiêu chuẩn một số chất chuẩn và tạp chuẩn trong nguyên liệu làm thuốc. 
2. Các học phần tiên quyết: 
Hóa dược, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Vật lý – Hóa lý.
3. Mô tả môn học/ học phần:
Môn học cung cấp các kiến thức về:
- Cách phân tích cấu trúc để tìm ra các nhóm chức cơ bản quyết định tính chất lý hóa của dược chất.
- Các nguyên tắc chung và một số chỉ tiêu thiết yếu trong xây dựng tiêu chuẩn dược dụng cho nguyên liệu hóa dược. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn dược dụng cho một số dược chất.
- Các nguyên tắc chung và phương pháp thiết lập chất chuẩn, tạp chuẩn dùng trong kiểm nghiệm nguyên liệu hóa dược và kiểm nghiệm thuốc. 
4. Điều kiện phục vụ thực hành: Không
5. Phương thức lượng giá học phần:
- Điểm kiểm tra lý thuyết thường xuyên: 2 bài. 
- Hình thức thi hết học phần: tự luận.
6. Cách tính điểm:
- Kiểm tra thường xuyên (lý thuyết) 20%
- Thi hết học phần 80%
7. Tài liệu học tập:
- Trường Đại học Dược Hà nội (2016), Hóa dược tập I, NXB Y học.
- Trường Đại học Dược Hà nội (2014), Hóa dược tập II, NXB Y học. 
8. Tài liệu tham khảo chính:
- Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam, lần xuất bản thứ 4, NXB Y học.
- Stationery Office (U.K.), (2016), The British pharmacopoeia. 
- United States Pharmacopeial Convention, Inc. (2014), The United states pharmacopeia 37/ The national formulary 32.


27-11-2017

197 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL