Tổng hợp thuốc hiện đại - Chuyên khoa II, Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN KHOA II, TIẾN SĨ

TỔNG HỢP THUỐC HIỆN ĐẠI
(Modern Drug Synthesis)
1.Mã số học phần: TSHD25
T
2.hời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa dược.
4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp thiết kế quy trình tổng hợp thuốc hiện nay. Thiết kế, phân tích và so sánh được các quy trình tổng hợp một số thuốc cụ thể.
5. Mục tiêu học phần: 
Vận dụng được phương pháp thiết kế quy trình tổng hợp thuốc hiện nay. 
Thiết kế, phân tích và so sánh được các quy trình tổng hợp một số thuốc cụ thể. 
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tiểu luận, bài tập vận dụng hoặc seminar).
- Hình thức thi hết học phần: Làm báo cáo chuyên đề theo chủ đề giao của giảng viên.
- Cách tính điểm học phần:
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 20%.
+ Điểm thi hết học phần: 80%.
8. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. J.N.Delgaro, WA.Remers (1998), Wilson and Gisvold's texbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry, 10th edition.
3. Braunwald et al (2001), Harison's Principles of Internal Medicine 15th edition, The international edition, New York.
4. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
5. Goodman & Gilman's(1996), The pharmacological Basis of therapeutics, 9th edition, The McGraw -hill companies, New York.
6. H. Gerhard Vogel (Editor) Drug Discovery and Evaluation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.
7. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.


28-11-2017

51 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL