Tổng hợp một số thuốc tim mạch - Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

TỔNG HỢP MỘT SỐ THUỐC TIM MẠCH
(Synthesis of Some Cardiovascular Drugs)
1.Mã số học phần: TSHD24
2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa dược.
4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên kiến thức thiết kế, phân tích và so sánh các quy trình tổng hợp một số thuốc điều trị tăng huyết áp nhóm ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin II, ức chế renin, thuốc chẹn kênh calci và thuốc chẹn beta.
5. Mục tiêu học phần: 
Thiết kế, phân tích và so sánh được các quy trình tổng hợp một số thuốc điều trị tăng huyết áp nhóm ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin II, ức chế renin, thuốc chẹn kênh calci và thuốc chẹn beta. 
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Điều kiện phục vụ thực hành: Không có
- Trang thiết bị:
- Nguyên liệu, hóa chất:
- Động vật thí nghiệm:
8. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tiểu luận, bài tập vận dụng hoặc seminar).
- Hình thức thi hết học phần: Làm báo cáo chuyên đề theo chủ đề giao của giảng viên.
- Cách tính điểm học phần:
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 40%.
+ Điểm thi hết học phần: 60%.
9. Cách thức tổ chức giảng dạy:
- Số giờ giảng viên lên lớp: 16 giờ.
- Số giờ nghiên cứu sinh tự học: 14 giờ.
10. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. J.N.Delgaro, WA.Remers (1998), Wilson and Gisvold's texbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry, 10th edition.
3. Braunwald et al (2001), Harison's Principles of Internal Medicine 15th edition, The international edition, New York.
4. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
5. Goodman & Gilman's(1996), The pharmacological Basis of therapeutics, 9th edition, The McGraw -hill companies, New York.
6. H. Gerhard Vogel (Editor) Drug Discovery and Evaluation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.
7. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.


28-11-2017

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL