Phương pháp nghiên cứu phát triển thuốc mới - Thạc sỹ, chuyên khoa I

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, CHUYÊN KHOA I

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI
(Drug discovery and development)
1.Mã số học phần: CS104
2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa Dược
4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về các nguyên lý và phương pháp cơ bản dùng trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc mới: phương pháp tiếp cận, lựa chọn mục tiêu phân tử, sàng lọc tìm chất dẫn đường, tối ưu hóa cấu trúc, thử tác dụng sinh học, lựa chọn ứng viên thử cận lâm sàng, lâm sàng, thử cận lâm sàng, lâm sàng đến đăng ký lưu hành; về quá trình nghiên cứu và phát triển một số thuốc điển hình.
5. Mục tiêu học phần: 
Trình bày và vận dụng được các nguyên lý và phương pháp cơ bản dùng trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc mới: phương pháp tiếp cận, lựa chọn mục tiêu phân tử, sàng lọc tìm chất dẫn đường, tối ưu hóa cấu trúc, thử tác dụng sinh học, lựa chọn ứng viên thử cận lâm sàng, lâm sàng, thử cận lâm sàng, lâm sàng đến đăng ký lưu hành.
Trình bày được quá trình nghiên cứu và phát triển một số thuốc điển hình.
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Điều kiện phục vụ thực hành: Không có
- Trang thiết bị:
- Nguyên liệu, hóa chất:
- Động vật thí nghiệm:
8. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tự luận, tiểu luận)
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận – 90 phút.
- Cách tính điểm học phần 
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 20%
+ Điểm thi hết học phần: 80%
9. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. J.N.Delgaro, WA.Remers (1998), Wilson and Gisvold's texbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry, 10th edition.
3. Braunwald et al (2001), Harison's Principles of Internal Medicine 15th edition, The international edition, New York.
4. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
5. Goodman & Gilman's(1996), The pharmacological Basis of therapeutics, 9th edition, The McGraw -hill companies, New York.
6. H. Gerhard Vogel (Editor) Drug Discovery and Evaluation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.
7. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.


28-11-2017

94 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL