Một sô phương pháp hiện đại trong nghiên cứu phát triển thuốc mới - Chuyên khoa II, Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN KHOA II, TIẾN SĨ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI
(Some Modern Methods in Drug Discovery and Development)
1.Mã số học phần: TSHD22
2.Thời lượng (số tín chỉ): 2 tín chỉ (30 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 30 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa dược.
4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên các nguyên tắc và phương pháp cơ bản dùng trong tổng hợp pha rắn, hoá tổ hợp, tổng hợp vi sóng và tổng hợp bất đối; nguyên tắc và phạm vi ứng dụng của kỹ thuật docking, mô phỏng cấu trúc, tạo cấu trúc không gian ba chiều, sàng lọc hiệu năng cao và sàng lọc ảo.
5. Mục tiêu học phần: 
Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp cơ bản dùng trong tổng hợp pha rắn, hóa tổ hợp, tổng hợp vi sóng và tổng hợp bất đối.
Trình bày được nguyên tắc và phạm vi ứng dụng của kỹ thuật docking, mô phỏng cấu trúc (simulation), tạo cấu trúc không gian ba chiều, sàng lọc hiệu năng cao, sàng lọc ảo.
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tiểu luận, bài tập vận dụng hoặc seminar).
- Hình thức thi hết học phần: Làm báo cáo chuyên đề theo chủ đề giao của giảng viên.
- Cách tính điểm học phần:
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 20%.
+ Điểm thi hết học phần: 80%.
8. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. J.N.Delgaro, WA.Remers (1998), Wilson and Gisvold's texbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry, 10th edition.
3. Braunwald et al (2001), Harison's Principles of Internal Medicine 15th edition, The international edition, New York.
4. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
5. Goodman & Gilman's(1996), The pharmacological Basis of therapeutics, 9th edition, The McGraw -hill companies, New York.
6. H. Gerhard Vogel (Editor) Drug Discovery and Evaluation, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002.
7. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.


28-11-2017

146 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL