Kiểm nghiệm thuốc theo nhóm chức - Thạc sỹ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

KIỂM NGHIỆM THEO NHÓM CHỨC
(Functional Groups Based Pharmaceutical Analysis)
1.Mã số học phần: KN205
2.Thời lượng (số tín chỉ): 1 tín chỉ (15 giờ)
Số giờ: Lý thuyết: 15 Thực hành: 0 Seminar: 0
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Hóa Dược

4. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về tính chất lý học, hóa học của các nhóm chức hóa học chính và ứng dụng các tính chất đó trong kiểm nghiệm (định tính, thử tinh khiết, định lượng) các hợp chất dùng làm thuốc.
5. Mục tiêu học phần: 
Trình bày được các tính chất lý học, hóa học của các nhóm chức hóa học chính và ứng dụng các tính chất đó trong kiểm nghiệm (định tính, thử tinh khiết, định lượng) các hợp chất dùng làm thuốc.
6. Học phần tiên quyết: Không
7. Điều kiện phục vụ thực hành: Không có
- Trang thiết bị:
- Nguyên liệu, hóa chất:
- Động vật thí nghiệm:
8. Phương pháp đánh giá học phần: 
- Kiểm tra thường kỳ: 2 bài (tự luận, tiểu luận hoặc seminar)
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận – 60 phút.
- Cách tính điểm học phần 
+ Điểm kiểm tra thường kỳ: 20%.
+ Điểm thi hết học phần: 80%.
9. Tài liệu tham khảo:
1. Camille G Wermuth (Editor), The Practice of Medicinal Chemistry, 2nd edition, Academic Press, 2003.
2. Graham L. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, 2nd ed, Oxford Univercity Press 2001.
3. Gennaro A.R. (2000), Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edition philadelphia.
4. Bộ môn Hóa dược (2008), Hóa Dược I và II, ĐH Dược Hà Nội, NXB Y Học.
5. Bộ môn Hóa phân tích (1998), Hóa phân tích I và II, ĐH Dược Hà Nội, NXB Y Học.


28-11-2017

92 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL