Văn phòng 165 thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2019

Thông báo Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2019.
 Bộ Y tế có Công văn số 115/BYT-TCCB ngày 09/01/2019 về việc thông báo Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2019.
Hạn nộp hồ sơ trước ngày 18/01/2019.
(Thông tin chi tiết xem file đính kèm) tuyển sinh cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2019.


15-01-2019

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL