Triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Nhà trường nhận được Công văn số 2927/BYT-PC ngày 16/4/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biều Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân".
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng quản lý, điều hành, Nhà trường đề nghị toàn thể viên chức, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi tại địa chỉ https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/​

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.​

​​ 538 (2927 BYT-PC) Triển khai thưc hiện cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND.pdf538 (2927 BYT-PC) Triển khai thưc hiện cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND.pdf


19-04-2021

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL