Thực hiện hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh Covid- 19

​Trường Đại học Dược Hà Nội yêu cầu thực hiện theo Công văn 173/DHN-HCTH

​​ 173DHN-HCTH Thực hiện hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh Covid- 19.pdf173DHN-HCTH Thực hiện hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh Covid- 19.pdf


27-03-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL