Thông báo xét tặng "Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018"

​ Theo Công văn số 1884/BGDĐT-KHCNMT ngày 11/5/2018 của BGDĐT về việc tổ chức xét tặng"Xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018". Nhà trường đề nghị thầy/cô hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đăng ký theo phiếu gửi kèm.


24-05-2018

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL