Thông báo về việc tuyển chọn bổ sung giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023

​Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 628/TB-BGDĐT ngày 02/7/2021 về việc tuyển chọn bổ sung giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023​

​​ 1022 (628 TB-BGDĐT) Tuyển chọn BS giảng viên giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước CHDCND Lào 2021-2023.pdf1022 (628 TB-BGDĐT) Tuyển chọn BS giảng viên giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước CHDCND Lào 2021-2023.pdf


05-07-2021

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL