Thông báo về việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

​​ 73 TB-DHN Về việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh COVID 19.pdf73 TB-DHN Về việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch bệnh COVID 19.pdf


21-02-2020

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL