Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) dành cho viên chức đang làm việc tại các cơ sở y tế giữ chức danh Y tế cộng cộng; Y tế công cộng chính và viên chức có nhu cầu tham gia khóa học

​​ 620 (679 TB-VSDTTU) Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Y tế công cộng chính (hạng II).pdf620 (679 TB-VSDTTU) Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN Y tế công cộng chính (hạng II).pdf


26-05-2020

87 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL