Thông báo tuyển sinh cán bộ đi học thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019

​Bộ Y tế có Công văn về việc tuyển sinh cán bộ đi học thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019 

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

​​ 1102(5401BYT-TCCB) Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật năm 2019.pdf1102(5401BYT-TCCB) Văn phòng 165 tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật năm 2019.pdf


17-09-2019

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL