Thông báo Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020)

​​Nhà trường thông báo điều chỉnh của các thành viên Ban giám hiệu trong các ngày nghỉ dịp Tết Âm lich Canh Tý 2020 theo Thông báo 26TB-DHN Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf26TB-DHN Thay đổi Lịch trực Giám hiệu Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf


17-01-2020

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL