Thông báo Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.

Bộ Y tế có Quyết định số 5340/QĐ-BYT ngày 05/9/2018 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).

1037 (5340 QĐ-BYT) BHKH tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên CV chính 2018.pdf1037 (5340 QĐ-BYT) BHKH tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên CV chính 2018.pdf


12-09-2018

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL