Thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập trong phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới (tuần từ 28/9 đến 03/10/2020)

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, Nhà trường thông báo kế hoạch dạy-học tuần từ 28/9 đến 03/10/2020.

​​ 440 TB-DHN Thông báo kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 (tuần từ 28-9 đến 03-10-2020).pdf440 TB-DHN Thông báo kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 (tuần từ 28-9 đến 03-10-2020).pdf


25-09-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL