Thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (tuần từ 07/9 - 12/9/2020)

​Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương và thành phố Hà Nội trong những ngày qua, Nhà trường thông báo tới các Bộ môn/đơn vị, các lớp học viên, sinh viên kế hoạch giảng dạy, học tập trong tuần từ 07/9 đến 12/9/2020

​​ 386 TB-DHN Kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.pdf386 TB-DHN Kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.pdf


04-09-2020

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL