Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

​Văn phòng Trung ương Đảng xin gửi các đồng chí Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ( văn bản kèm theo ).117(1507-CVVPTW) Phát biểu của ĐC TBT Nguyễn Phú Trọng Phiên họp 11-8-2021.pdf117(1507-CVVPTW) Phát biểu của ĐC TBT Nguyễn Phú Trọng Phiên họp 11-8-2021.pdf

​​ 117(1507-CVVPTW) Phát biểu của ĐC TBT Nguyễn Phú Trọng Phiên họp 11-8-2021.pdf117(1507-CVVPTW) Phát biểu của ĐC TBT Nguyễn Phú Trọng Phiên họp 11-8-2021.pdf


07-10-2021

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL