Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo CĐR 06 ngành đào tạo, trình độ thạc sĩ

Nhằm đổi mới, phát triển và chuẩn bị đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT), Nhà trường tiến hành rà soát Chuẩn đầu ra 06 chương trình đào tạo các ngành, trình độ thạc sĩ 

Tệp đính kèm:

516DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến rộng rãi dựu thảo CĐR 06 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.pdf


07-08-2023

209 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL