Lấy ý kiến của các cá nhân, đơn vị ngoài Trường về dự thảo chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ thạc sỹ

Lấy ý kiến của các cá nhân, đơn vị ngoài Trường về dự thảo chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ thạc sỹ

Tệp đính kèm:

437DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến của các cá nhân đơn vị ngoài Trường về dự thảo chuẩn đầu ra của các CTĐT trình độ thạc sỹ.pdf


28-06-2023

131 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL