Kết quả xét nâng lương thường xuyên thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 và nâng lương trước thời hạn

​Thực hiện các quy định của Nhà nước, ngày 12/01/2018. Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 có kết quả kèm theo Thông báo Số 21/TB-DHN 21TB-DHN Kết quả xét NLTX thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 và trước thời hạn năm 2017.pdf21TB-DHN Kết quả xét NLTX thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2017 và trước thời hạn năm 2017.pdf


16-01-2018

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL