Kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2021 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021

​​Thực hiện các quy định của Nhà nước, ngày 12/01/2022 Hội đồng xét nâng bậc lương Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp, kết quả cụ thể theo Thông báo số 30/TB-DHN 

​​ 30TB-DHN Kết quả nâng bậc lương thường xuyên đợt II năm 2021 và trước thời hạn năm 2021.pdf30TB-DHN Kết quả nâng bậc lương thường xuyên đợt II năm 2021 và trước thời hạn năm 2021.pdf


13-01-2022

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL