Kế hoạch tổ chức các Hội nghị khoa học, Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, 107 năm đào tạo Dược của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021

​Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1961-2021), 107 năm đào tạo Dược (1914-2021) của Trường Đại học Dược Hà Nội vào tháng 12/2021, Nhà trường thông báo tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường kế hoạch cụ thể theo Thông báo đính kèm.

​​ 588TB-DHN kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học Lễ kỷ niệm 60 năm 107 năm đào tạo Dược Trường DHD HN năm 2021.pdf588TB-DHN kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học Lễ kỷ niệm 60 năm 107 năm đào tạo Dược Trường DHD HN năm 2021.pdf


05-11-2021

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL