Giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5912/BGDĐT-HTQT ngày 28/12/2018 về việc giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.10-01-2019

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL