Biên bản họp tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy/học tập HKII (năm học 2019-2020) và tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

​​Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 63 BB-DHN Vv tiếp tục triển khai KH giảng dạy học tập HKII (2019-2020) và tăng cường phòng chống dịch bệnh.pdf63 BB-DHN Vv tiếp tục triển khai KH giảng dạy học tập HKII (2019-2020) và tăng cường phòng chống dịch bệnh.pdf


04-03-2020

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL