DANH MỤC ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

13. Hạt tự nano nhũ hóa rosuvastatin/ Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Đăng Hòa, Trần Thị Hải Yến, Phạm Bảo Tùng

- Số đơn: 1-2022-03336

- Ngày nộp: 27/5/2022

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

12. Quy trình bào chế hạt proliposom berberin bằng phương pháp bao hạt ứng dụng trong chế phẩm bảo vệ sức khỏe/ Trần Thị Hải Yến, Phạm Thị Minh Huệ

- Số đơn: 1-2022-03337

- Ngày nộp: 27/5/2022

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

11. Quy trình bào chế vi cầu phân hủy sinh học leuprolid acetat giải phóng kéo dài/ Phạm Thị Minh Huệ, Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Thanh Hải

- Số đơn: 2-2022-00208

- Ngày nộp: 27/5/2022

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

10. Quy trình giải trình tự vùng đa hình exon 2 – exon 3 của gen HLA-C và một mồi mới của quy trình này/ Phùng Thanh Hương, Phạm Trần Thu Hà, Trần Quang Bình

- Số đơn: 1-2022-02210

- Ngày nộp: 08/4/2022

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

9. A novel oxoindoline-based acetohydrazide and an anticancaner composition comprising the same as an active ingredient/ Han Sang Bae, Park Eun Jae, Kim Young Soo, Hong Jin Tae, Nguyen Hai Nam , Do Thi Mai Dung

- Số đơn: 10-2021-0105674

- Ngày nộp: 10/8/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội và Đại học Quốc Gia Chungbuk, Hàn Quốc

8. Phương pháp điều chế thuốc điều trị rilpivirin từ mesitylen/ Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hải, Mai Văn Tiến, Đào Nguyệt Sương Huyền

- Số đơn: 1-2021-03367

- Ngày nộp: 08/6/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

7. Phương pháp tổng hợp thuốc chống ung thư pazopanib hydroclorua/ Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Gia Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Thành, Đào Nguyệt Sương Huyền

- Số đơn: 1-2021-03366

- Ngày nộp: 08/6/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

6. Phương pháp chiết xuất và phân lập hợp chất bistrinorcadinterme A và bistrinorcadinterme B từ cây Sâm đùi gà (Decaschistia intermedia Craib, Malvaceae)/Đỗ Quyên, Hoàng Việt Dũng

- Số đơn: 1-2021-02459

- Ngày nộp: 04/5/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

5. Novel (E)-N'-(3-ally-2-hydroxy)benzylidene-2-(4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)acetohydrazides and an anticancer composition comprising the same as an active ingredient/ Han Sang Bae,  Kim Young Soo, Hong Jin Tae, Park Eun Jae, Nguyen Hai Nam, Do Thi Mai Dung, Phan Thi Phuong Dung

- Số đơn: 10-2021-0059410

- Ngày nộp: 07/5/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội và Đại học Quốc Gia Chungbuk, Hàn Quốc

4. Novel (E)-N'-((1-(4-chlorobenzyl)-1H-indol-3-yl)methylene)-2-(4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)acetohydrazides and an anticancer composition comprising the same as an active ingredient / Han Sang Bae, Park Eun Jae, Kim Young Soo, Hong Jin Tae, Nguyen Hai Nam , Do Thi Mai Dung, Dao Thi Kim Oanh

- Số đơn: 10-2021-0059406

- Ngày nộp: 07/5/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội và Đại học Quốc Gia Chungbuk, Hàn Quốc

3. Bộ mồi đặc hiệu alen để phát hiện đồng thời phân biệt thể đồng hợp tử/dị hợp tử của alen HLA-A*33:03/ Phùng Thanh Hương, Phạm Trần Thu Hà, Trần Quang Bình

- Số đơn: 1-2021-01612

- Ngày nộp: 25/3/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

2. Phương pháp bào chế phức hợp fenofibrat kích thước nanomet tăng sinh khả dụng in vitro và viên nén chứa phức hợp fenofibrat này/ Nguyễn Ngọc Chiến, Đào Anh Hoàng, Lê Thị Thanh

- Số đơn: 1-2021-00042

- Ngày nộp: 06/01/2021

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội

1. Phương pháp PCR đặc hiệu alen (AS-PCR) dùng để phát hiện và phân biệt thể đồng hợp tử và dị hợp tử của alen HLA-C*0302 và các mồi thu được từ phương pháp này/Phùng Thanh Hương, Phạm Trần Thu Hà, Trần Quang Bình

- Số đơn: 2-2020-00484

- Ngày nộp: 05/10/2020

- Chủ đơn: Trường Đại học Dược Hà Nội


06-12-2022

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL