Phân công nhiệm vụ viên chức, người lao động Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền

 

I. VIÊN CHỨC QUẢN LÝ KHOA

1. PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ phận BM Dược học cổ truyền: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, hành chính của khoa, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, công tác đối ngoại, chiến lược, kế hoạch phát triển của khoa. Ký phê duyệt các văn bản của Khoa. Điện thoại: 024.39330523, email: tuyennm@hup.edu.vn 

2. PGS. TS. Nguyễn Thu Hằng, Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ phận BM Dược liệu: giúp trưởng khoa quản lý, phụ trách học thuật của khoa, các hoạt động khoa học công nghệ, xây dựng, phát triển, rà soát chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài liệu học tập, phát triển học liệu, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, phối hợp công tác với tổ công đoàn khoa và các công việc khác theo phân công của Trưởng khoa. Ký các văn bản của Khoa khi được uỷ quyền. Điện thoại: 0988181338, email: hangnt@hup.edu.vn

3. TS. Hoàng Quỳnh Hoa, Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ phận BM Thực vật: giúp trưởng khoa quản lý, phụ trách công tác quản lý đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí, tham gia mạng lưới đảm bảo chất lượng của Trường, trực tiếp quản lý phòng nuôi cấy mô và các công việc khác theo phân công của Trưởng khoa. Ký các văn bản của Khoa khi được uỷ quyền. Điện thoại: 0904110890, email: hoahq@hup.edu.vn

 

II. TRƯỞNG BỘ PHẬN BỘ MÔN:

 - Chịu trách nhiệm về xây dựng, phát triển định hướng học thuật của bộ môn, quản lý học thuật và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến học thuật của bộ phận bộ môn trên cơ sở phân công của Trưởng khoa.

- Chủ trì các phiên họp bộ phận bộ môn, chỉ định thư ký phiên họp để thông qua các nội dung theo yêu cầu của Khoa;

- Chuẩn bị các tài liệu chuyên môn liên quan đến học thuật của bộ môn trình Lãnh đạo khoa/Khoa thông qua.

 

III. GIẢNG VIÊN:

1. Nhiệm vụ chung của Giảng viên thuộc khoa:

Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của viên chức, giảng viên theo quy định của Luật viên chức, Luật Giáo dục đại học, Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên và các quy định của Trường. Trong đó, có một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giảng dạy các trình độ đào tạo phù hợp với năng lực, chuyên môn theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; tổ chức và tham gia các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn.

 2. Danh sách giảng viên thuộc khoa và phân công một số nhiệm vụ:

Căn cứ nhu cầu công tác của Khoa, các Bộ phận Bộ môn thuộc Khoa, tình hình thực tiễn, các quy định của Trường, Khoa, hàng năm Khoa rà soát, đánh giá đề nghị Hiệu trưởng giao nhiệm vụ/giao nhiệm vụ ngoài các nhiệm vụ chung của Giảng viên theo mô tả trên đây.

Năm học 2022-2023, danh sách giảng viên thuộc Khoa và phân công nhiệm vụ như sau:

TT

Họ và tên

Bộ phận
chuyên môn

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thị Linh Giang

Thực vật

Giáo vụ đại học khoa: Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ giáo vụ đại học khoa. Phối hợp với Phó trưởng khoa phụ trách chương trình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển, rà soát chương trình chi tiết bậc đào tạo đại học do Khoa quản lý; trực tiếp quản lý phòng máy PCR tại BPBM TV.

0898618990

 

giangptl@hup.edu.vn

 

 

2

Nguyễn Hoàng Tuấn

Dược liệu

Giáo vụ sau đại học khoa: Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ giáo vụ sau đại học khoa. Phối hợp với Phó trưởng khoa phụ trách chương trình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển, rà soát chương trình chi tiết bậc đào tạo sau đại học,  đào tạo liên tục do Khoa quản lý.

0989965603

tuannh@hup.edu.vn

3

Phạm Thái Hà Văn

Dược học cổ truyền

Giáo tài khoa: Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ giáo tài khoa; trực tiếp quản lý phòng máy và phòng nghiên cứu tại BPBM DHCT

0973591100

vanpth@hup.edu.vn

4

Nghiêm Đức Trọng

Thực vật

Trợ lý Giáo vụ BPBM Thực vật: Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ trợ lý giáo vụ đại học BPBM  Thực vật; trực tiếp quản lý phòng tiêu bản thực vật.

0904450430

ductrongeb@gmail.com

4

Nguyễn Quỳnh Chi

Dược liệu

Trợ lý Giáo vụ BPBM Dược liệu: Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ trợ lý giáo vụ đại học BPBM  Dược liệu

0986529538

chinq@hup.edu.vn

5

Chử Thị Thanh Huyền

Dược học cổ truyền

Trợ lý Giáo vụ BPBM Dược liệu: Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ trợ lý giáo vụ đại học BPBM  Dược học cổ truyền.

0946830301

huyen_ctt@hup.edu.vn

6

Thân Thị Kiều My

Dược liệu

Tổ trưởng tổ công đoàn khoa: Chủ trì tổ chức các hoạt động công đoàn của khoa.

Đầu mối giúp Phó trưởng khoa phụ trách mảng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai, tổng kết, đánh giá các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Khoa

0948212688

myttk@hup.edu.vn

7

Lê Thiên Kim

Thực vật

Đầu mối giúp Phó trưởng khoa phụ trách mảng công tác đảm bảo chất lượng tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa; trực tiếp quản lý vườn thực vật.

0383397390

thienkim.hup@gmail.com

 hoặc kimlt@hup.edu.vn

8

Nguyễn Thanh Tùng

Dược liệu

Quản trị trang web của Khoa, cập nhật các thông tin về hoạt động của Khoa lên website.

Đầu mối giúp Phó trưởng khoa phụ trách mảng hoạt động khoa học công nghệ tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ của khoa.

0975002607

tungnt@hup.edu.vn

9

Nguyễn Văn Phương

Dược liệu

Đầu mối giúp Phó trưởng khoa phụ trách mảng công tác tài liệu học tập, phát triển học liệu, tổ chức các hoạt động liên quan đến tài liệu học tập và học liệu của Khoa; trực tiếp Quản lý phòng máy, phòng nghiên cứu tại BPBM Dược liệu

0972317254

phuongnv@hup.edu.vn

10

Phạm Tuấn Anh

Dược liệu

Giảng viên, giúp Trưởng khoa xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, hoạt động hợp tác phát triển.

0912115669

tuananhpharm@gmail.com

11

Nguyễn Thái An

Dược liệu

Giảng viên cao cấp

0912292266

annt@hup.edu.vn

12

Bùi Hồng Cường

Dược học cổ truyền

Giảng viên cao cấp

0912441555

cuongbh@hup.edu.vn

13

Hà Vân Oanh

Dược học cổ truyền

Giảng viên

0947173811

oanhhv@hup.edu.vn

14

Trần Văn Ơn

Thực vật

Giảng viên cao cấp

0904040037

ontv@hup.edu.vn

15

Lê Thanh Bình

Dược liệu

Giảng viên: Đang giải quyết thôi việc

0919792196

 

16

Đỗ Quyên

Dược liệu

Giảng viên cao cấp, kiêm nhiệm 25% giờ chuẩn

0905468906

doquyen@hup.edu.vn

17

Vũ Xuân Giang

Dược liệu

Giảng viên, kiêm nhiệm 25% giờ chuẩn

093514247

giangvx@hup.edu.vn

 

IV. KỸ THUẬT VIÊN:

1. Nhiệm vụ chung của Kỹ thuật viên thuộc khoa:

Công văn số 515/DHN-TC-HC, ngày 05/9/2022 thông báo về việc quy định chức năng nhiệm vụ và chế độ làm việc của KTV như sau:

“1.1. Chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên đã được quy định trong Đề án việc làm của Trường, bao gồm:

- Lập dự trù, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất, mẫu vật đảm bảo phục vụ thực tập, thực hành.

- Pha chế hóa chất, thuốc thử phục vụ cho các bài thực tập;

- Sắp xếp, bảo quản, vệ sinh dụng cụ, hóa chất, thiết bị và phòng thí nghiệm.

- Hướng dẫn cho sinh viên, học viên các thao tác kỹ thuật, cách sử dụng và vận hành các dụng cụ, thiết bị, máy trong quá trình thực tập; giám sát sinh viên, học viên thực hiện nội quy, quy định của phòng thí nghiệm;

- Tổng hợp, lưu trữ sổ sách, biểu mẫu, tài liệu liên quan đến hoạt động thực hành

- Vệ sinh phòng thực hành, bộ môn và khu vực bộ môn, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định

- Tham gia coi thi theo phân công của Nhà trường và Khoa/bộ môn.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của Nhà trường và/Khoa/bộ môn:

1.2. Về chế độ làm việc của kỹ thuật viên:

Kỹ thuật viên làm việc theo chế độ 8 giờ/ngày, 5 ngày trong tuần. Tuy nhiên với đặc thù của cơ sở giáo dục, khung giờ làm việc của Nhà trường được quy định từ 06h sáng đến 20h tối, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân công thời gian làm việc cho các viên chức trong đơn vị đảm bảo chế độ làm việc 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, 40h/tuần.

Thời gian làm việc của kỹ thuật viên được tính là 239 ngày/năm (sau khi trừ nghỉ lễ, tết theo quy định). Số ngày để tham gia các hoạt động chung của Nhà trường và đơn vị là 22 ngày. Như vậy số ngày làm việc thực tế còn lại là 239 - 22 = 217 ngày.

Hiện nay, Nhà trường đang thuyết minh trong Đề án việc làm kỹ thuật viên sử dụng 60% thời gian trên để trực tiếp hướng dẫn các tổ thực tập, tương đương với 217 ngày x 60% = 130 ngày. Như vậy, số tổ quy đổi hướng dẫn thực tập cho 1 kỹ thuật viên là 130 ngày x 2 tổ = 260 tổ. Đây chỉ là con số tạm tính, Nhà trường sẽ cân đối, tính toán và điều chỉnh con số trên một cách hợp lý trên cơ sở tối ưu hoá sử dụng nguồn lực (bao gồm cơ sở vật chất và nhân lực) và sắp xếp lịch học, thời khoá biểu trong thời gian tới.

Thời gian còn lại (40% của 217 ngày, tương đương 86,8 ngày) được sử dụng để thực hiện các công việc khác (chuẩn bị hóa chất, dụng cụ, tham gia coi thi và các công việc do Nhà trường và đơn vị phân công).

Tùy theo đặc thù từng đơn vị, nhu cầu công tác của Trường, Hiệu trưởng có thể điều động tạm thời; Trưởng đơn vị phân công cho kỹ thuật viên tham gia các công việc khác phù hợp với hướng dẫn ở trên.”

Theo đó, ngoài các nhiệm vụ đã được mô tả trong văn bản nêu trên, căn cứ đặc điểm tình hình, nhu cầu thực tiễn, Trưởng khoa mô tả chi tiết hơn một số nhiệm vụ của KTV như sau:

- Phối hợp với Giáo tài khoa trong việc triển khai thực hiện lập dự trù thiết bị, nguyên liệu, hóa chất, dung môi, dược liệu… phục vụ thực tập, nghiên cứu. Lĩnh hoá chất, vật tư, dược liệu, mẫu vật, dụng cụ, nhập kho, quản lý, hoá chất (rắn/lỏng), dược liệu, thuỷ tinh.

- Triển khai thực hiện việc thu gom, xử lý, dung môi, hoá chất độc hại…

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ: giáo vụ (đại học và sau đại học), giáo tài, trợ lý giáo vụ thực hiện một số nhiệm vụ theo quy trình giáo vụ, giáo tài;

- Phối hợp với các giảng viên phụ trách các phòng máy, phòng nghiên cứu phòng tiêu bản, vườn thực vật để thực hiện các công việc theo từng bộ phận yêu cầu.

- Phối hợp với đầu mối mạng lưới phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong Khoa, định kỳ kiểm tra, đổi bình cứu hoả, tủ thuốc cấp cứu…

- Tham gia công tác quản lý sinh viên, học viên trong giờ học thực hành.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định theo phân công của Trưởng khoa;

- Tham gia triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, KTV trưởng.

- Trực hành chính khoa, thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy quy trình xử lý văn bản; triển khai thực hiện các công việc được giao khác.

2. Danh sách kỹ thuật viên thuộc khoa và một số nhiệm vụ liên quan:

 

Căn cứ nhu cầu công tác của Khoa, các Bộ phận Bộ môn thuộc Khoa, tình hình thực tiễn, các quy định của Trường, Khoa, hàng năm Khoa rà soát, đánh giá giao nhiệm vụ và luân chuyển nhiệm vụ ngoài các nhiệm vụ chung của Kỹ thuật viên theo mô tả trên đây.

Năm học 2023-2024, danh sách kỹ thuật viên thuộc Khoa và phân công nhiệm vụ như sau:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Doãn Thị Thu Thủy

Kỹ thuật viên trưởng: Điều phối kỹ thuật viên trong khoa theo yêu cầu nhiệm vụ của Khoa

0912712812

thuydtt@hup.edu.vn

2

Nguyễn Nhật Tân

Phối hợp thực hiện công tác giáo tài BM DL, BM TV;

-

tannn@hup.edu.vn

3

Nguyễn Đức Hạnh

Phối hợp thực hiện công tác giáo vụ (ĐH và SĐH) thuộc bộ môn Dược liệu

0943783457

hanhnd@hup.edu.vn

4

Bùi Thị Thuý

Phụ trách công tác văn thư lưu trữ; dự trù văn phòng phẩm, trình trưởng khoa phê duyệt và tổ chức mua sắm VPP phục vụ công việc chung của khoa và công tác lưu trữ (Hành chính, giáo vụ, giáo tài…); các công việc liên quan đến Vườn thực vật.

0977065982

thuybt@hup.edu.vn

5

Trí Quỳnh Anh

Phối hợp thực hiện công tác giáo vụ thuộc BPBM Dược học cổ truyền; công tác giáo tài thuộc BPBM DHCT; các công việc liên quan đến Phòng tiêu bản

0988458584

anhtq@hup.edu.vn

6

Chu Thị Thoa

Phối hợp thực hiện công tác giáo vụ thuộc bộ môn Thực vật;

Phối hợp thực hiện công việc liên quan đến Phòng Nuôi cấy mô, phòng máy PCR

0977217305

thoact@hup.edu.vn

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các viên chức được phân công phối hợp triển khai các công việc trên ghi chép nhật ký công việc, báo cáo thời gian thực hiện cho từng việc cụ thể để có căn cứ điều chỉnh trong quá trình thực hiện và trong các năm học tiếp theo.

Căn cứ tình hình thực tiễn nhiệm vụ của Khoa, việc phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động được điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

                                                                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                                                                      Nguyễn Mạnh Tuyển


01-12-2022

871 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL