CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHCN&SHTT

Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng Chiến lược Khoa học Công nghệ giai đoạn 5 năm và Kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm.

1. Chiến lược Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Dược Hà Nội, giai đoạn 2021-2025 

Chiến lược KHCN 2021-2025

2. Kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm

Kế hoạch KHCN năm học 2020-2021

Kế hoạch KHCN năm học 2021-2022

Kế hoạch KHCN năm học 2022-2023


05-12-2022

141 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL