Bổ sung Quy định về Chuẩn tiếng Anh đầu ra ban hành kèm theo quyết định số 738/QĐ-DHN ngày 18/9/2020 và thay thế Quyết định số 215/QĐ-DHN ngày 22/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội

Tệp đính kèm:

748 QĐ-DHN Bổ sung Quy định về Chuẩn tiếng Anh đầu ra Ban hành kèm theo QĐ số 738 QĐ-DHN.pdf


16-08-2023

571 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL