ĐC1. Tất cả các học phần


TT

Tên học phần

CT đào tạo

Đối tượng

Số tín chỉ
Chương trình chi tiết học phần

Ghi chú
2021-2022 2022-2023 2023-2024
I Giảng trong đại học ngành dược học đại trà
BB Kỹ thuật sản xuất dược phẩm 1 DS ĐH NOPQ 3 Xem Xem Xem  
BB Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm DS ĐH M 3 Xem Xem Xem  
BB Kỹ thuật hóa dược DS ĐH M 3 Xem Xem Xem  
BB Kỹ thuật chiết xuất dược liệu DS ĐH M 3 Xem Xem Xem  
TC Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng DS ĐH MNOPQ 2 - - - BM chỉ tham gia phối hợp giảng
II Giảng trong đại học ngành hóa dược
BB Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm CN HD H1 3 Xem Xem Xem  
BB Kỹ thuật hóa dược CN HD H1 3 Xem Xem Xem  
BB Kỹ thuật chiết xuất dược liệu CN HD H1 3 Xem Xem Xem  
TC GMP trong sản xuất nguyên liệu thuốc CN HD H1 2 Xem Xem Xem  
III Giảng trong đại học ngành Hóa học
BB Kỹ thuật phản ứng và xúc tác CN HH HH1 2 - Xem Xem  
BB Quá trình và thiết bị trong Công nghệ Hóa học CN HH HH1 3 - Xem Xem  
TC Kỹ thuật hóa dược CN HH HH1 3 - Xem -  
TC Kỹ thuật chiết xuất dược liệu CN HH HH1 3 - Xem Xem  
TC Hóa học vật liệu CN HH HH1 2 - Xem Xem  
TC Hóa phóng xạ và ứng dụng trong dược phẩm CN HH HH1 2 - Xem Xem  
TC Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng CN HH HH1 1 - Xem - BM chỉ tham gia phối hợp giảng
IV Giảng trong đại học ngành Công nghệ sinh học
TC Sản xuất thực phẩm chức năng CN SH SH1 2 - - - BM chỉ tham gia phối hợp giảng
V Giảng đại học chất lượng cao
BB Kỹ thuật sản xuất dược phẩm DS ĐH CLC CLC 4 - - - BM chỉ tham gia phối hợp giảng
VI Giảng sau đại học ThS CNDP, HD
BB Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc (CB102) ThS CH 2 - -    
BB Cơ sở kỹ thuật tổng hợp hóa dược (CB201) ThS CH 2 - Xem    
BB Thiết kế, tối ưu hóa và nâng cấp quy trình tổng hợp hóa dược ThS CH 2 - Xem    
TC Một số phương pháp chiết xuất hiện đại (CB206) ThS CH 2 - Xem    
TC Tổng hợp các thuốc hormon ThS CH 2 - Xem    
TC Kỹ thuật sản xuất các vitamin ThS CH 2 - Xem    
TC Một số quá trình và thiết bị trong Công nghệ dược ThS CH 3 - -    
TC Sản xuất một số sinh phẩm ThS CH 2 - Xem    
TC Kỹ thuật sản xuất các tá dược cơ bản ThS CH 2 - Xem    
TC Hóa học dòng và ứng dụng trong công nghệ dược phẩm ThS CH 2 - Xem    
VII Giảng sau đại học CK1
BB Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc (CB102) CK1 CK1 2 Xem Xem    
TC Kỹ thuật sản xuất hormon và vitamin (CB210) CK1 CK1 2 Xem Xem    
TC Thực hành sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc (CB215) CK1 CK1 3 Xem Xem    
VIII Giảng sau đại học TS CNDP
BB Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại trong sản xuất dược phẩm (TSCND11) TS NCS 2 Xem Xem    
TC Tổng hợp alcaloid (TSCND26) TS NCS 2 Xem Xem    
TC Tổng hợp các hóa trị liệu hormon trong điều trị ung thư (TSCND27) TS NCS 2 Xem Xem    
TC Kỹ thuật chiết xuất và phân lập hợp chất tự nhiên (TSCND22) TS NCS 2 Xem Xem    
IX Giảng sau đại học CK2
BB Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại trong sản xuất dược phẩm (TSCND11) CK2 CK2 2 Xem Xem    
TC Cơ sở kỹ thuật tổng hợp hóa dược (CB201) CK2 CK2 2 Xem Xem    
TC Một số phương pháp chiết xuất hiện đại (CB206) CK2 CK2 2 Xem Xem    
TC Tổng hợp alcaloid (TSCND26) CK2 CK2 2 Xem Xem    
TC Tổng hợp các hóa trị liệu hormon trong điều trị ung thư (TSCND27) CK2 CK2 2 Xem Xem    
Thực hành 1: Thực hành sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc 1 CK2 CK2 3 Xem Xem    
Thực hành 2: Thực hành sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc 2 CK2 CK2 3 Xem Xem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: CT: chương trình, BB: bắt buộc, TC: tự chọn, DS ĐH: dược sỹ đại học, CN HH: cử nhân hóa học, CN HD: cử nhân hóa dược, CN SH: công nghệ sinh học, CĐ: chuyên đề, CNDP: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc.


01-12-2022

370 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL