ĐC1. Tất cả các học phần

TT Tên học phần CT đào tạo Đối tượng Số tín chỉ Đề cương tóm tắt Ghi chú
I Giảng trong đại học ngành dược học đại trà          
BB Kỹ thuật sản xuất dược phẩm 1 DS ĐH NOPQ 3 Xem  
BB Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm DS ĐH M 3 Xem  
BB Kỹ thuật hóa dược DS ĐH M 3 Xem  
BB Kỹ thuật chiết xuất dược liệu DS ĐH M 3 Xem  
TC Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng DS ĐH MNOPQ 2 Xem BM chỉ tham gia phối hợp giảng
II Giảng trong đại học ngành hóa dược          
BB Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm CN HD H1 3 Xem  
BB Kỹ thuật hóa dược CN HD H1 3 Xem  
BB Kỹ thuật chiết xuất dược liệu CN HD H1 3 Xem  
TC GMP trong sản xuất nguyên liệu thuốc CN HD H1 2 Xem  
III Giảng trong đại học ngành Hóa học          
BB Kỹ thuật phản ứng và xúc tác CN HH HH1 2 Xem  
BB Quá trình và thiết bị trong Công nghệ Hóa học CN HH HH1 3 Xem  
TC Kỹ thuật hóa dược CN HH HH1 3 Xem  
TC Kỹ thuật chiết xuất dược liệu CN HH HH1 3 Xem  
TC Hóa học vật liệu CN HH HH1 2 Xem  
TC Hóa phóng xạ và ứng dụng trong dược phẩm CN HH HH1 2 Xem  
TC Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng CN HH HH1 1 Xem BM chỉ tham gia phối hợp giảng
IV Giảng trong đại học ngành Công nghệ sinh học          
TC Sản xuất thực phẩm chức năng CN SH SH1 2 Xem BM chỉ tham gia phối hợp giảng
V Giảng đại học chất lượng cao          
BB Kỹ thuật sản xuất dược phẩm DS ĐH CLC CLC 4 Xem BM chỉ tham gia phối hợp giảng
VI Giảng sau đại học ThS CNDP, HD          
BB Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc (CB102) ThS CH 2 Xem  
BB Cơ sở kỹ thuật tổng hợp hóa dược (CB201) ThS CH 2 Xem  
BB Thiết kế, tối ưu hóa và nâng cấp quy trình tổng hợp hóa dược ThS CH 2 Xem  
TC Một số phương pháp chiết xuất hiện đại (CB206) ThS CH 2 Xem  
TC Tổng hợp các thuốc hormon ThS CH 2 Xem  
TC Kỹ thuật sản xuất các vitamin ThS CH 2 Xem  
TC Một số quá trình và thiết bị trong Công nghệ dược ThS CH 3 Xem  
TC Sản xuất một số sinh phẩm ThS CH 2 Xem  
TC Kỹ thuật sản xuất các tá dược cơ bản ThS CH 2 Xem  
TC Hóa học dòng và ứng dụng trong công nghệ dược phẩm ThS CH 2 Xem  
VII Giảng sau đại học CK1          
BB Kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc (CB102) CK1 CK1 2 Xem  
TC Kỹ thuật sản xuất hormon và vitamin (CB210) CK1 CK1 2 Xem  
TC Thực hành sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc (CB215) CK1 CK1 3 Xem  
VIII Giảng sau đại học TS CNDP          
BB Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại trong sản xuất dược phẩm (TSCND11) TS NCS 2 Xem  
TC Tổng hợp alcaloid (TSCND26) TS NCS 2 Xem  
TC Tổng hợp các hóa trị liệu hormon trong điều trị ung thư (TSCND27) TS NCS 2 Xem  
TC Kỹ thuật chiết xuất và phân lập hợp chất tự nhiên (TSCND22) TS NCS 2 Xem  
IX Giảng sau đại học CK2          
BB Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại trong sản xuất dược phẩm (TSCND11) CK2 CK2 2 Xem  
TC Cơ sở kỹ thuật tổng hợp hóa dược (CB201) CK2 CK2 2 Xem  
TC Một số phương pháp chiết xuất hiện đại (CB206) CK2 CK2 2 Xem  
TC Tổng hợp alcaloid (TSCND26) CK2 CK2 2 Xem  
TC Tổng hợp các hóa trị liệu hormon trong điều trị ung thư (TSCND27) CK2 CK2 2 Xem  
Thực hành 1: Thực hành sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc 1 CK2 CK2 3 Xem  
Thực hành 2: Thực hành sản xuất một số nguyên liệu làm thuốc 2 CK2 CK2 3 Xem  

Ghi chú: CT: chương trình, BB: bắt buộc, TC: tự chọn, DS ĐH: dược sỹ đại học, CN HH: cử nhân hóa học, CN HD: cử nhân hóa dược, CN SH: công nghệ sinh học, CĐ: chuyên đề, CNDP: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc.


01-12-2022

219 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL