Lý lịch Khoa học - GV Bộ môn Dược liệu

TT Họ và tên Năm đạt học vị Năm phong học hàm Lý lịch khoa học Email
1 PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng 2005 2015 Xem nội dung hangnt@hup.edu.vn
2 PGS.TS. Nguyễn Thái An 2004 2009 Xem nội dung annt@hup.edu.vn
3 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuấn 2010 2017 Xem nội dung tuannh@hup.edu.vn
4 PGS.TS. Đỗ Quyên 2006 2015 Xem nội dung doquyenhup@gmail.com
5 TS. Nguyễn Quỳnh Chi 2009   Xem nội dung quynhchi78@yahoo.fr
6 TS. Phạm Tuấn Anh 2020   Xem nội dung tuananhpharm@hup.edu.vn
7 TS. Thân Thị Kiều My 2018   Xem nội dung myttk@hup.edu.vn
8 TS. Vũ Xuân Giang 2015   Xem nội dung giangvx@hup.edu.vn
9 TS. Nguyễn Thanh Tùng 2023   Xem nội dung tungnt@hup.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Văn Phương 2019  

Xem nội dung

phuongnv@hup.edu.vn


01-12-2022

362 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL