Thông báo số: Số: 617 /DHN-KT&KĐCL, ngày 17 tháng 11 năm 2011

Về việc hoàn thiện phiếu khảo sát về một số yếu tố liên quan đến chất lượng đào tạo.

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 617 /DHN-KT&KĐCL
V/v hoàn thiện phiếu khảo sát về một số yếu tố liên quan đến chất lượng đào tạo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 Kính gửi: Các đơn vị
Triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở tham khảo ý kiến của chuyên gia và mẫu phiếu khảo sát của một số trường đại học trong và ngoài nước, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã tiến hành xây dựng phiếu khảo sát về một số yếu tố liên quan đến chất lượng đào tạo nhằm thu thập thông tin phản hồi của giảng viên.
Nhằm hoàn thiện phiếu khảo sát này để triển khai trong thời gian tới, đề nghị đơn vị cho ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, gửi về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, trước ngày 30/11/2011 (DS. Đào Nguyệt Sương Huyền, Điện thoại: 04.39335535, Mobile: 0988035685).
Trân trọng ./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, KT&KĐCL;
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ phieu khao sat so 1.docphieu khao sat so 1.doc


13-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL