Thông báo số: 653 /DHN-TCCB, ngày 16 tháng 10 năm 2012

​Về việc tham gia lớp đào tạo thuộc dự án ADB.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 653/DHN-TCCB
Hà Nội,ngày16tháng10năm2012
V/v: tham gia lớp đào tạo
thuộc dự án ADB

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 640/DHN-ĐT ngày 12/10/2012 của Ban Quản lý dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế” về việc tổ chức đào tạo khóa học “Chuyên đề GMP”.
Thời gian: từ ngày 22 - 26/10/2012
Nội dung chương trình, địa điểm lớp học được gửi kèm theo thông báo.
Nhà trường đề nghị các đơn vị căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức, gửi danh sách đăng ký khóa học trên về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 18/10/2012 để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu ra Quyết định cử đi học.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ Thông báo lịch học của TB 653.docThông báo lịch học của TB 653.doc


17-10-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL