Thông báo số: 569/DHN-TCCB, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Về việc nhu cầu giảng viên thỉnh giảng năm học 2011- 2012 và báo cáo giảng viên thỉnh giảng năm học 2010-2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 569/DHN-TCCB
V/v: nhu cầu giảng viên thỉnh giảng năm học 2011- 2012 và báo cáo giảng viên thỉnh giảng năm học 2010-2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011
Kính gửi: Các bộ môn trong trường
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo năm học 2011 - 2012;
Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học 2011 - 2012, đề nghị các bộ môn:
1. Báo cáo danh sách giảng viên thỉnh giảng giảng dạy tại đơn vị mình năm học 2010-2011 theo mẫu đính kèm, có xác nhận của phòng Đào tạo (nếu mời giảng đào tạo đại học), phòng Sau đại học (nếu mời giảng đào tạo sau đại học) và phòng Tài chính kế toán.
2. Lập danh sách giảng viên mời thỉnh giảng năm học 2011-2012 (theo mẫu đính kèm).
Danh sách giảng viên thỉnh giảng báo cáo và mời giảng trên gửi về phòng Tổ chức cán bộ (ThS. Phan Thị Thanh Hà) trước ngày 10/11/2011 để tổng hợp trình Ban giám hiệu phê duyệt.
Sau thời hạn trên bộ môn nào không gửi danh sách coi như không có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng ĐT, SĐH, TCKT;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ mau dinh kèm TB 569.xlsmau dinh kèm TB 569.xls


13-08-2012

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL