Thông báo số: 464/KH-DHN, ngày 08 tháng 08 năm 2012

Về kế hoạch tuần sinh hoạt công dân - HSSV và khai giảng năm học mới 2012-2013

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
SỐ:  464/KH-DHN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày08 tháng08năm 2012

KẾ HOẠCH
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV
VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2012- 2013
- Thực hiện Công văn số 4540/BGDĐT- CTHSSV ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV".
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường.
Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2012 -2013, Nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:
I- Mục đích, yêu cầu:
1- Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp cho sinh viên, học viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và quốc tế; truyền thống và các nội quy, quy định của nhà trường.
2- Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV ; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
3- Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm học 2012- 2013 phải được thực hiện nghiêm túc. Các Phòng, Ban có liên quan, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp chặt chẽ để thực hiện. Kết thúc đợt học tập có viết thu hoạch và đánh giá kết quả. Kết quả học tập được tính vào đánh giá rèn luyện kỷ luật học kỳ I năm học 2012 -2013
II- Nội dung:
* Với sinh viên đầu khóa:
1. Truyền thống Trường đại học Dược Hà Nội, rèn luyện đạo đức sinh viên Dược.
2. Kết luận Hội nghị lần thứ ba và các Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); 09 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội.
3. Giới thiệu Luật Giáo dục và một số điểm sửa đổi Luật Giáo dục, vận dụng vào sinh viên Dược.
4. Phương pháp học tập ở đại học và nghiên cứu khoa học
5. Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đưa việc học tập và làm theo tác phong, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường ngày của mỗi sinh viên.
6. Chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam, thời sự tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế 7 tháng đầu năm 2012
7 Công tác giáo dục về an toàn giao thông và an ninh trường học, phòng chống ma túy và các Quy chế về công tác HSSV.
8. Các chế độ chính sách đối với sinh viên, quy chế 25, triển khai kế hoạch năm học 2012-2013
9. Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.
* Đối với sinh viên đầu năm:
1. Nhận xét kết quả học tập năm học 2011-2012 và phổ biến phương hướng học tập năm học 2012-2013
2. Kết luận Hội nghị lần thứ ba và các Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); 09 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội
3. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh" chú trọng vào nội dung "làm theo", gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
III- Thời gian:
Từ 28/08 đến 23/ 09 năm 2012. (Từ 28-30/8 tổ chức học cho sinh viên K67; LT47; BH7 và khai giảng năm học mới 2012 – 2013).
Các khoá K63; K64; K65; K66; LT44,45,46; BH6; BH7; CĐ K1; CĐ K2 học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật của tháng 09 năm 2012.
IV- Địa điểm:
Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội - 36 Lý Thái Tổ; Giảng đường 12 trường ĐHD Hà Nội.
V- Tổ chức thực hiện và phân công công tác chuẩn bị:
1-Tổ chức thực hiện:
Thành lập Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-HSSV năm học 2012-2013
(có quyết định riêng)
2- Phân công công tác chuẩn bị:
+ Phòng Công tác chính trị: Làm đầu mối phối hợp tổ chức triển khai. Xây dựng kế hoạch, thông báo cho các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên toàn trường trước 01 tuần, liên hệ thuê địa điểm học cho sinh viên đầu khóa và khai giảng, mời Báo cáo viên, dự trù kinh phí cho đợt học tập, trang trí khánh tiết, chụp ảnh, đưa tin, cùng Bộ môn Mác - Lênin quản lý lớp học.
+ Phòng Đào tạo: chuẩn bị giảng đường 12, thêm ghế ngồi, nội dung Quy chế 25, Luật Giáo dục, kế hoạch năm học và đảm nhiệm các nội dung được phân công, phối hợp với Phòng Công tác chính trị cùng thực hiện. Chuẩn bị nội dung phục vụ cho khai giảng theo sự phân công của Lãnh đạo nhà trường.
+ Phòng Hành chính tổng hợp: Chuẩn bị nước uống cho báo cáo viên và các lớp học tại giảng đường 12; điều xe chở trang thiết bị phục vụ cho học tập theo sự phân công của Lãnh đạo Nhà trường.
- Phòng Tài chính kế toán: Đảm bảo kinh phí và đôn đốc thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định.
- Phòng Quản trị: Bảo đảm điện sáng, điều hoà phục vụ cho các lớp học tại giảng đường 12.
- Phòng TCCB: soạn thảo quyết định thành lập ban tổ chức lớp học, Giám sát, theo dõi, nhắc nhở cán bộ được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Phòng CNTT: kiểm tra máy, màn hình phục vụ lớp học cả hai khu vực
- Bộ môn Mác-Lênin: tham gia báo cáo viên và phân công cán bộ tham gia quản lý lớp học cùng phòng CTCT.
- Đoàn thanh niên,Hội Sinh viên: kết hợp thực hiện tốt các nội dung theo quy định. Nhắc nhở ban cán sự các lớp đôn đốc sinh viên học tập đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc.
VI-Tài liệu và kinh phí bảo đảm:
1- Tài liệu dùngcho báo cáo viên:
- Văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và các văn kiện có lien quan.
- Các tài liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Luật Giáo dục 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009.
- Chỉ thị năm học 2012-2013 của BGD&ĐT
- Các quy chế, quy định của BGD&ĐT về công tác HSSV.
2 Kinh phí đảm bảo cho đợt học tập: có dự trù riêng.
Kết thúc Tuần giáo dục công dân sinh viên phòng Công tác chính trị tổng hợp báo cáo về Bộ Giáo dục đào tạo qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên.    
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu
- Ban tổ chức lớp học
- Các phòng CTCT; Đáo tạo; TCCB; HCTH TCKT; CNTT; Quản trị
- BM Mác- Lênin  
- ĐTN; HSV
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ.rarLỊCH HỌC CHÍNH TRỊ.rar

​​ THÔNG BÁO GỬI CÁC LỚP SINH VIÊN.rarTHÔNG BÁO GỬI CÁC LỚP SINH VIÊN.rar


16-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL