Thông báo số: 41 /DHN-KT&KĐCL, ngày 27 tháng 01 năm 2011

Về việc triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 41 /DHN-KT&KĐCL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO
Về việc triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về
hoạt động giảng dạy của giảng viên
Thực hiện Công văn số 1276/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 20/02/2008; Công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 20/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, từ học kỳ II, năm học 2010-2011, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên với những nội dung cơ bản như sau:
I. Mục đích
1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.
2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên và các bộ môn điều chỉnh hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường.
3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
II. Yêu cầu
 1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc; nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánh đầy đủ, khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên; kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải chính xác, tin cậy.
2. Người học phải khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
3. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của bản thân. 
III. Nội dung và công cụ
1. Nội dung
Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung vào các nội dung:
- Nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên;
- Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng phương tiện dạy học của giảng viên;
- Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học và thời gian giảng dạy của giảng viên;
- Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập;
- Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;
- Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho người học;
- Tác phong sư phạm của giảng viên;
- Các vấn đề khác liên quan về công tác đào tạo và phục vụ đào tạo.
2. Công cụ
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo phiếu phản hồi của các trường đại học khác và ý kiến tư vấn của chuyên gia, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng đề xuất phiếu thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên áp dụng trong trường trình Ban giám hiệu phê duyệt.
IV. Đối tượng và phạm vi lấy ý kiến
Đợt tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội, học kỳ II năm học 2010-2011 được thực hiện đối với hệ đào tạo đại học chính quy của trường. Các đối tượng, loại hình đào tạo khác sẽ triển khai thu thập ý kiến phản hồi của người học khi điều kiện cho phép.
V. Tổ chức thực hiện
Công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học sẽ dược triển khai theo các bước sau:
1. Xây dựng mẫu phiếu hỏi;
2. Tổ chức lấy ý kiến của người học;
3. Xử lý dữ liệu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến người học;
4. Báo cáo Ban Giám hiệu kết quả.
5. Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi cho giảng viên và trưởng bộ môn.
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện thu thập ý kiến phản hồi của người học trình Ban giám hiệu xét duyệt. Các phòng chức năng, các bộ môn có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi của người học.
VI. Thời gian thực hiện
Đợt tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội năm học 2010-2011 sẽ được thực hiện khi sinh viên hoàn thành việc thi kết thúc môn học/học phần học kỳ II, năm học 2010-2011.
Kết quả xử lý thống kê kết quả phản hồi được báo cáo Ban Giám hiệu vào dịp tổng kết năm học 2010-2011.
VII. Sử dụng kết quả
Nhà trường sử dụng kết quả thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hướng:
- Giảng viên nghiên cứu để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân;
- Bộ môn tham khảo để phân công và tổ chức giảng dạy, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, hoàn thiện giáo trình và tài liệu học tập;
- Nhà trường tham khảo để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, xây dựng cơ sở dữ liệu và minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá.
Nhà trường thông báo để các đơn vị, toàn thể giảng viên, sinh viên biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo);
- CĐ, Đoàn TN, HSV;
- Các bộ môn;
- Các phòng : ĐT, SĐH, TCCB;
- CNTT (Website);
- Lưu HCTH, KT&KĐCL.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL