Thông báo số: 289 /DHN-TCCB, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Về việc nâng lương đợt 1 năm 2011.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 289 /DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011
V/vnâng lương đợt I năm 2011
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường
Thực hiện các quy định của Nhà nước về việc nâng lương đối với cán bộ, viên chức, phòng Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị danh sách cán bộ, viên chức (CBVC) được nâng lương thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2011.
Đề nghị các đơn vị thông báo cho toàn thể CBVC biết, đối chiếu, kiểm tra các thông tin. CBVC được nâng lương làm đề nghị nâng lương theo mẫu gửi kèm có ý kiến của Trưởng/Phụ trách đơn vị hoặc ý kiến của Hiệu trưởng (nếu là Trưởng, Phó/Phụ trách đơn vị) gửi về phòng Tổ chức cán bộ (CN. Đào Công Hiếu) cùng với danh sách nâng lương trước ngày 10/06/2011.
Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc gì xin liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ để giải quyết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám Hiệu;
- Phòng CNTT (Website)
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ de nghi nang luong II.2011.mau 2.docde nghi nang luong II.2011.mau 2.doc

​​ de nghi nang luong I.2011.mau 1.docde nghi nang luong I.2011.mau 1.doc

​​ DS nâng lương 2011.xlsDS nâng lương 2011.xls


13-08-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL