Thông báo số: 20 /DHN-HC, ngày 17 tháng 01 năm 2011

Về việc tổ chức Hội nghị CBCC lần 1 năm 2011.

​​
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20 /DHN-HC
V/v tổ chức Hội nghị CBCC
 lần 1 năm 2011
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011

Kính gửi:Các bộ môn, phòng ban, đơn vị trong trường
Sau khi thống nhất về nội dung, kế hoạch, Ban giám hiệu Nhà trường quyết định tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lần thứ I năm 2011 vào tháng 1-2011. Thừa lệnh Ban giám hiệu, phòng Hành chính Tổng hợp thông báo tới các đơn vị về kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:
Thời gian: từ 8h30 thứ Năm, ngày 20/01/2011
Địa điểm:Phòng Hội đồng – Trường ĐH Dược Hà Nội, 15 Lê Thánh Tông.
Thành phần:
- BCH Đảng uỷ, Ban giám hiệu;
- Thường vụ Công đoàn, Bí thư và phó bí thư Đoàn TN;
- Trưởng, phó và phụ trách các bộ môn, phòng ban, đơn vị;
- Bí thư và phó bí thư các chi bộ;
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
Nội dung:
  • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I, năm học 2010-2011;
  • Triển khai kế hoạch hoạt động Quý I- 2011 và phương hướng công tác Học kỳ II, năm học 2010-2011;
  • Thảo luận về các mặt công tác của Trường;
  • Liên hoan giao lưu.
Đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tới dự đầy đủ và đúng giờ để Hội nghị thành công !
Nơi nhận:  
- Ban giám hiệu; Chủ tịch CĐ.
- Như kính gửi.
- Thanh tra ND.
- Lưu HCTH.
- Website.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TH
(Đã ký)
Lê Phan Tuấn


15-08-2012

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL