Thông báo số: 189 /DHN-TCCB, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Về chương trình học bổng Phát triển Australia.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 189 /DHN-TCCB
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011
THÔNG BÁO
Về chương trình học bổng Phát triển Australia
Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Thông báo tháng 4/2011 về học bổng Phát triển Australia của Đại Sứ quán Australia, Việt Nam. Học bổng bao gồm chi phí đi lại, học phí và sinh hoạt phí trong suốt khóa học tại trường Đại học của Australia. Các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến và thời gian tuyển chọn đến ngày 31/5/2011.
Nhà trường thông báo để các cá nhân, đơn vị nếu có nhu cầu tham dự học bổng trên tham khảo thông tin trong thông báo đính kèm hoặc website: www.asdiv.edu.vn, hòm thư info@asdiv.edu.vn, đường dây nóng 043. 938 7375 từ 8h30 - 16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT(Website);
- Lưu TCCB, HCTH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Đã ký)
Đỗ Hưng Vượng

​​ File đính kèm TB 189.pdfFile đính kèm TB 189.pdf


14-08-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL