Thảo luận đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị tại Hội nghị công chức viên chức năm 2014

​​873 DHN-HCTH Thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị tại Hội nghị CCVC năm 2014.pdf873 DHN-HCTH Thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị tại Hội nghị CCVC năm 2014.pdf


12-12-2014

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL