Quyết định số: Số: 541/ QĐ - DHN, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Về việc cử viên chức hướng dẫn người thử việc.

Bộ Y Tế
Trường ĐH Dược Hà Nội
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 541/ QĐ - DHN
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011
Quyết định
Về việc cử viên chức hướng dẫn người thử việc
Hiệu trưởng trường đại học dược hà nội
 
Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Trường Đại học Dược Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-DHN ngày 30/12/2011 của Trường Đại học Dược Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
Quyết định:
Điều 1. Cử các ông (bà) có tên sau đây hướng dẫn về nghiệp vụ cho các ông (bà) trúng tuyển viên chức năm 2011 trong thời gian thử việc từ ngày 01/01/2012 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Người hướng dẫn thử việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm mỗi tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn thử việc.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp, Tài chính kế toán, các đơn vị và ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CNTT (website);
- Lưu TCCB, HCTH.
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Lê Viết Hùng

​​ file dinh kem QD 541.xlsfile dinh kem QD 541.xls


13-08-2012

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL